Sedam pravila za INTUITIVNO ZDRAVLJE


Posle dvadeset godina rada u svojstvu medicinsko intuitivnog savetnika, shvatila sam da nije dovoljno učiti ljude da slušaju in­tuitivne poruke koje se kriju iza bolesti kako bi bili zdravi na duže staze. Čak i ako klijenti shvate mapu čakri intuitivnih simptoma u svom telu i intuitivni jezik iza spoljašnjih manifestacija njihovih zdravstvenih problema, nedostaje treći važan korak - kako efika­sno odgovoriti na ono što im je intuicija savetovala i kako mogu da iscele svoj život i pomognu u isceljivanju onih oko sebe.

Tada sam shvatila da zdravlje svakog od sedam energetskih cen­tara tela zavisi od sledećih pravila koja se odnose na dovođenje u ravnotežu dva naizgled suprotna ili kontradiktorna kvaliteta u živo­tu. Ja ovaj skup uravnotežujućih delovanja nazivam sedam pravila za intuitivno zdravlje.

Isto kao što od sinhronizovanosti leve i desne strane mozga zavisi da li će um delovati u harmoniji, tako i isceljiva­nje tela i uma u svakom od ovih sedam energetskih sistema ili čakri podrazumeva da je neophodno dovesti u ravnotežu dualne identitete i simultano angažovati dva paradoksalna načina razmišljanja.

Sedam pravila intuitivnog zdravlja pomoći će vam da vaš um i telo budu zdravi. Uvek kada se nađete u opasnosti da negde ispu­stite loptu, intuitivno ćete shvatiti znake upozorenja koje vam telo šalje putem zdravlja - i znaćete kako da se vratite na pravi put.

Pravilo 1: Svi za jednog, i jedan za sve (dovođenje u ravnotežu političkog i ličnog). Zdravlje prve čakre - kosti, zglobovi, krv, imunološki sistem i koža - obuhvata zado­voljavanje individualnih potreba i istovremeno uspešno izlaženje na kraj s potrebama ljudi u grupi, bilo da je reč o članovima porodice ili ljudima iz drugih organizacija.

Pravilo 2: Da biste bili ljubavnik/ca, morate biti bo­rac (dovođenje u ravnotežu novca i ljubavi). Zdravlje druge čakre - donji deo leđa, reproduktivne oblasti i polni organi - obuhvata dovođenje u ravnotežu finansija i veze. Takođe morate biti u stanju da ponekad razvijete odlučnu i neza­visnu personu preduzetnika i da je dovedete u ravnotežu sa osećajnošću neophodnom u intimnoj vezi.

Pravilo 3: Ne možete uvek dobiti ono što želite, ali ako pokušate, dobićete ono što vam je potrebno (dovođenje u ravnotežu samopoštovanja i odgovornosti). Zdravlje treće čakre - digestivni trakt i težina - obuhvata pomirenje vaše tendencije da poboljšate samopoštovanje hraneći žudnje i želje... sa ispunjavanjem dužnosti i odgo­vornošću na poslu i u privatnom životu.

Pravilo 4: Mora da je ludo volim (dovođenje u rav­notežu partnerstva i emocionalnog zdravlja). Zdravlje vaše četvrte čakre - srce, grudi i pluća - iziskuje da bu­dete u partnerskom odnosu i da istovremeno održavate emocionalni zdrav razum, dovodeći u ravnotežu svoje emocionalne potrebe s potrebama partnerskog odnosa.

Pravilo 5: Ponekad morate biti okrutni da biste bili ljubazni (dovođenje u ravnotežu asertivnog i po­pustljivog tipa komunikacije). Zdravlje pete čakre - vrat, tiroida, usta i zubi -obuhvata razvijanje osećanja kada treba biti hrabro samopouzdan i braniti svoj stav, a kada biti popustljiviji i prihvatiti tuđe gledište.

Pravilo 6: Znam da sam drugačiji/a, ali od sada želim da budem isti/a (kao drugi ljudi) (dovođenje u ravnotežu konzervativnog i liberalnog razmišljanja). Zdravlje šeste čakre – oči, uši i mozak – obuhvata razvi­janje fleksibilnog i prilagodljivog razmišljanja. To po­drazumeva da se ponekad držite striktno tradicionalnih pogleda, a da vaši pogledi ponekad budu slobodniji – da se povremeno složite zarad mirnog slaganja (i tolerišete razlike u razmišljanju slažući se da se ne slažete); a u drugim prilikama, kada je to potrebno, da se isprsite i protivurečite svima ostalima.

Pravilo 7: Ono što vas ne ubije, čini vas jačim (do­vođenje u ravnotežu bolesti opasne po život i promene životnog cilja). Zdravlje vaše sedme čakre - dugovečnost i sposobnost da preživite bolest opasnu po život - obu­hvata učenje kako da u svakom razdoblju života budete u stanju da sledite svoj cilj, i kako da, kada se suočite s potencijalnom smrću, rekonstituišete duh i ponovo se povežete s novim fokusom i novim životnim ciljem.
 

 

 

 

Autor: Dr. Mona Liza Šulc; odlomak iz knjige „Intuitivni savetnik“

Izdavač: HARMONIJA knjige, www.harmonijaknjige.rs

Priredila: Marija Božić

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE