Koji sve NIVOI PROSVETLJENJA postoje?


Buđenje

Ovo nije prosvetljenost, mada mnogi misle da jeste
. To je samo potpuno preokretanje vrednosti i stanovišta, njihovo udaljavanje od iluzije, zablude. Sada ste upravljeni ka Apsolutu, tako da više niste potpuno poistovećeni sa sklopom ego-um-srce koji nije vi, a za koji ste dosad mislili da jeste vi. Uviđate da nemate status ličnosti, osobe, i da je taj status nešto prolazno poput tela, dok vi u suštini niste ništa. U tome postoji izvesno oslobođenje, a mnogi se zavaravaju da je to prosvetljenost, mada je to vrlo daleko od prosvetljenosti.


Ljudi na ovom stupnju naslućuju Apsolut i zaključuju da, pošto nisu nešto, onda mora da su ništa, i da sve ostalo mora biti ništa isto kao i oni, pa taj uvid zovu ne-dvojnost. Međutim, iako to što kažu zvuči kao Svest o Jednoti, nije tako. Pričati o ne-dvojnosti je vrlo lako; svaki idiot to može i mnogi to i rade. Na ovom stupnju ste u potpunosti shvatili da niste ništa relativno, ali niste, ponavljam: niste uronili u krajnju Prazninu. Shvatili ste da niste nešto, pa otuda morate biti ništa, ali niste uronili u potpuno ostvarenje tog ništavila.

Transcendentalna Svest

Nakon Buđenja i uz marljivo meditiranje, možete početi da dolazite do kratkotrajnih izliva Jednote sa Sopstvom. Sa daljim vežbanjem oni postaju sve duži. To neposredno iskustvo Sopstva neminovno dovodi čovekovu svest na viši nivo, koji može da se nazove Transcendentalna Svest pošto čovek postaje svestan Sopstva (koje se na ovoj tački doživljava kao transcendentalno).

Ja JESAM

Kako Transcendentalna Svest postaje uobičajena, utvrđujete se u drugom vrlo suptilnom stanju neznanja: JESAM. To još uvek nije prosvetljenost. Većina ljudi se na ovoj tački zavarava da su postali prosvetljeni; da se njihov status ličnosti nekako proširio ili razvio u više stanje bića. Potpuno pogrešno! Oni misle: „Prosvetljen sam!“

To je čista besmislica i takve razmetljive narcisoidne ideje valja što pre odbaciti.
Posle odustajanja od JESAM morate da napustite bazično „Ja-biće“ ili „princip individuacije“ koji prethodi tom JESAM i predstavlja prvu tačku neznanja. Ta tačka se s pravom može nazvati „bindu“, pošto liči na beskrajno malu tačku. Kada je vratite natrag u prazninu i rastvorite u njoj, postajete Samorealizovani.
 

 

buda statua

 Samorealizacija (spoznaja Sopstva, tj. ostvarenje Sopstva)

Uz marljivo meditiranje posle JESAM, na kraju možete da uronite u jedinstvo sa Sopstvom, koje je toliko potpuno da više nema povratka. Ta nepovratnost nastupa zahvaljujući tome što je bazično Ja-biće ili princip Individuacije u potpunosti ponovo usisano u Sopstvo. Na taj način neznanje biva sasvim razoreno i vi ste Đivan Mukta. Oslobođena Duša. To je prvi nivo prosvetljenosti. To nije blaženstvo. Blaženstvo dolazi kasnije. Ovo stanje je u svojoj čistoti zapravo samo praznina.

U Samorealizaciji vi ste Šiva (kao Čisto Biće) i ta realizacija je neopoziva i postojana kroz sve ostale stupnjeve prosvetljenja.

Spoznavši Šivu u sebi, sada treba da spoznate ne samo Šivu izvan sebe, nego i Šakti u sebi i izvan sebe. Drugim rečima, da biste dalje napredovali morate da probudite kundalini.
Kada se probudi, kundalini ne mora obavezno odmah da se podigne. Možete da osetite toplotu u kičmi i pritisak u mozgu jer temena čakra počinje da se otvara.

 

U meditaciji će vas zahvatiti stanja blaženstva. Ono što je tu zanimljivo jeste to da ćete, ukoliko se kundalini probudi pre Samorealizacije, doći do tih ushićenja i stanja blaženstva pre Samorealizacije. S druge strane, ukoliko se kundalini ne probudi pre Samorealizacije, možete pomisliti da Samorealizacija predstavlja kraj putovanja. Dolazi do (pogrešnog) zaključka da ništa ne može biti iznad nemanifestovanog, a vi ste spoznali nemanifestovano. Međutim, spoznali ste samo nemanifestovano u sebi. Sada treba da ga spoznate izvan sebe.

Bogosvesnost (Blaženstvo Ljubavi)

U ovoj fazi ste donekle ludi. Toliko ste ludo zaljubljeni u Boga da godinama (naravno, ne stalno) plačete, a suze nikako da vam presuše. Počinjete da u svemu osećate Majku Šakti i to doživljavate kao osećanje Boga (u ma kom obliku koji vam se dopadne) u svemu. To je izuzetno blažena faza koja može da potraje više godina i u kojoj opažate da Bog sve prožima, uključujući vas i vaše telo. Svaka ćelija tela vibrira blaženstvom (ljubavnim blaženstvom). Sama Bogosvesnost nije stabilno stanje, dok Samorealizacija i Svest o Jednoti jesu. Ovo dvoje dolaze sa nepovratnim pomeranjima u svesti. Bogosvesnost je više most između to dvoje.

Kako vreme prolazi i sve više se utapate u blaženstvo, Šakti počinje – da tako kažemo – da čezne za Šivom. Sledeća faza je spajanje Šakti i Šive. Tada se blaženstvo smanjuje i možda se zapitate niste li izgubili sve što ste dosad duhovno postigli, ali niste, samo se pomerate dalje i iznad. Ipak, mnogi izvanredni sveci zadržavaju to blaženstvo i ono u njima sve više raste; to su obično avatari, ali u mom slučaju nije bilo tako.

 

 

mehurici

 

 

Bilo mi je suđeno da ga izgubim i da patim, i da u toj patnji umrem za sve izuzev Šive-Šakti. Ono što je zanimljivo je to da je Šiva-Šakti ljubavno blaženstvo, tako da je Sopstvo, „Ja“, bilo/jeste u blaženstvu ljubavi, a telo-um, ego-ja, je ipak patilo. Iznutra je bilo blaženstvo, a spolja patnja. Kakav paradoks! U tom pogledu svako ima svoj put. Ljudi su videli samo moju patnju i odbacivali moje prolamajuće jedinstvo sa Šivom-Šakti.

Svest o Jednoti

Srebrnasta kundalini „zmija“ konačno napušta svoje počivalište tik iznad perineuma, ulazi u kičmu, kroz nju se penje naviše i rastače u buktećoj beloj svetlosti koja ispunjava kičmu, da bi se naposletku ponovo utopila u prazninu (Šivu) u mozgu. To je nezamislivo blaženo stanje i daleko prevazilazi blaženstvo Bogosvesnosti, koje je po sebi daleko iznad blaženstva koje obični ljudi doživljavaju u trenucima zanosa ili seksa.

Najzad, kako se Šakti utapa natrag u Šivu, spoznajete da ste Šiva-Šakti i da je sve Šiva-Šakti. Opažate to jedinstvo u vama i u svemu oko vas. To je Svest o Jednoti. U svemu vidite Sopstvo.
Kada se kundalini potpuno stopi sa Šivom u mozgu, temena ili krunska čakra se potpuno otvara.
Tada je temena čakra lopta energije: čitava sfera. Pre toga, ona se otvara kao hemisfera koja pokriva lobanju. Pre toga, otvara se u vidu nekih pet centimetara širokog diska ili rupe na vrhu lobanje.
Mnogi ljudi osećaju „jedinstvo sa svime“, posebno sa prirodom, i misle da je to Svest o Jednoti. A nije. To je samo stanje pripadanja holografski osmišljenom univerzumu i u potpunosti pripada umu. Zadubljivanje u to je čisto traćenje vremena. Nema tog ega koji bi ikada mogao da stupi u jednotu sa bilo čim; gajenje takvih ideja o sebi je samo još jedan primer narcisoidne nadmenosti.

Jasnoća svesti o Jednoti raste i opada. Ponekad ne osećate Sopstvo u svemu, pa ipak ste naravno potpuno svesni te jednote sa ničim, kao i blaženstva ljubavi u sebi (jednota nije prava reč, jer podrazumeva mnoštvo stopljenu u jedno. Takvo mnoštvo je lažno, ali jezik nas primorava da se izražavamo u terminima mnoštva). U drugim trenucima, potpuno ste sjedinjeni sa svime (i ovaj pojam „sve“, tj. „sve stvari“ je pozajmljen od paradigme mnoštva, množine. Ne postoje „sve stvari“ jer sve ste Vi! A opet, više nema Vas i postoji samo Šiva-Šakti, ili TO) i osećate da je sve ljubavno-blaženstvo/Sopstvo. Razume se, to su krajnosti; obično imate neko srednje stanje čija jasnoća raste i opada.

 

 


PRIJAVITE SE NA TRODNEVNI ŠAKTIPAT INTENZIV SA JANOM ESMANOM

 

info i prijave: seminar@novasvest.com


 Sahađa Samadi

Kako vreme prolazi, kolebanja Svesti o Jednoti se uravnjavaju i stupate u stabilno stanje Jednote. Sahađa Samadi nema nova svojstva u odnosu na Svest o Jednoti, radi se samo o tome da ona postaje potpuno stabilno stanje stalne svesnosti u vašoj svakodnevici. „Sahađa“ znači „prirodno“.

Postati istinski Siddha

Ako su gorenavedena stanja retka, onda je ovo izvanredno retko. Do njega se može stići samo putem Siddha-Joge, što znači Joga Šaktipata. U toj jogi, poznatoj i kao Kundalini Maha Joga, dobijate vizije onoga što zovemo biserima: svetleće tačkice koje se pojavljuju u vašem vidnom polju, bilo da su vam oči otvorene ili zatvorene i bilo da meditirate ili ne. One se isprva pojavljuju u meditaciji, a kasnije i kada ne meditirate. Postoje beli, crni, crveni i plavi biser. Plavi Biser je najviši i najraskošniji, i sāmo njegovo viđenje je zaista blagoslov, čak ni ako se možda ne osećate različiti od njega.

Ukoliko imate dovoljno sreće da prodrete u Plavi Biser, ulazite u beskrajni plavo-zelenkasti prostor ili beskonačnu prazninu vrhovnog plavo-zelenkastog ljubavnog-blaženstva. Ona ispunjava ceo univerzum, pa ipak je ceo univerzum sadržan u tom sićušnom biseru. Kada steknete to najviše iskustvo ili dostignete ovo stanje (tu jezik zataji: vi STE OVO), od kojeg nijedan jogi ne može dostići uzvišenije, tada po definiciji postajete Siddha: Savršeno biće. Pojam „Siddha“ upućuje na osobu koja je, barem privremeno, bila u tom Plavom Beskraju (stopljena sa njim).


Drugi sistemi i škole različito koriste reč „Siddha“, i zato nemojte misliti da je neko nužno imao to „iskustvo“ samo zato što sebe naziva Siddhom. To obično znači samo da je to proučavalac, učenik takozvane „Siddha loze“ i da se možda jeste, a možda i nije prosvetlio u toj lozi.

 

 

plava meditacija

 Susretanje Plavog Bića

Kad se nađete u Plavom Biseru i uronjeni u Plavu Beskrajnu Prazninu (sjedinjeni sa njom), možete dobiti daršan Gospoda Šive, otmeni susret sa Njim. On može da se pokaže kao Krišna ili bilo ko kome ste posvećeni i odani, ili bilo ko za koga se On odluči. Svi bogovi poput Rame i Krišne i tako dalje su avatari tog jedinog Plavog Bića, koje je jedini Bog što preuzima izgled ličnosti zarad svog posvećenika.

Ako dobijete Njegov daršan, bolje rečeno: ako vas On na koji trenutak učini istovetnim sa Njim, zagarantovano vam je potpuno prosvetljenje i u svoje vreme ćete dostići Svest Šive. Ako ne u ovom životu, onda pri napuštanju tela u smrtnom času. Ili pak, ukoliko imate neka nedovršena posla, u sledećem životu.


Svest Šive

Ako prodrete u Plavi Biser i biser se rasprsne tako da postanete trajno istovetni sa Plavom Beskrajnom Prazninom, onda bivate utemeljeni u Svesti Šive. Još tačnije, postaje Svest Šive. Ja nisam u tom stanju, mada sam ga sasvim izvesno iskusio, pa ću se uzdržati od daljih komentara.

Autor: Jan Esmann
Prevod:
Aleksandar Đusić


 

 

POVEZANI TEKSTOVI

 

Moj put ka PROSVETLJENJU ~ Jan Esmann

Energija kundalini, kundalini krija i šaktipat

Devet nivoa ŠAKTIPATA

Šaktipat, Kundalini joga i buđenje Kundalini

Šiva i Šakti - njihovo pravo značenje

POVEZANI TEKSTOVI

SEMINARI & RADIONICE